Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ασφάλεια των πληροφοριών. Μόνο με βάση αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί η διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας της και η ορθή διαχείριση και υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει.

Η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου EN ISO 27001:2013 για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, καλύπτοντας τεκμηριωμένα τις απαιτήσεις που απορρέουν από το Πρότυπο. Εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες που ορίζουν:

- Τις ενέργειες για την τεκμηρίωση του συστήματος

- Την συνεχή βελτίωση του συστήματος

- Τη μεθοδολογία διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων

- Τον έλεγχο της εφαρμογής του συστήματος

- Την θέσπιση και παρακολούθηση των στόχων

- Τις ενέργειες για την ασφάλεια του Οργανισμού

- Την ταξινόμηση τον πόρων και τον έλεγχο αυτών

- Την ασφάλεια του προσωπικού

- Την φυσική και περιβαλλοντική προστασία

- Την λειτουργία του Οργανισμού και την επικοινωνία

- Τον έλεγχο της πρόσβασης

- Την αναγνώριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση περιστατικών

- Τον έλεγχο της επιχειρηματικής συνέχειας

- Τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος

Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών λειτουργεί με την συμμετοχή όλων και εφαρμόζεται δυναμικά ώστε να είναι εφικτή η συνεχής βελτίωσή του.

Η Διοίκηση έχει αναγνωρίσει τους ρόλους και τις υπευθυνότητες του προσωπικού, ώστε να να υπάρχει συνεχής λειτουργία και αντιμετώπιση του οποιουδήποτε κινδύνου παρουσιαστεί.

Έχουν τεθεί στόχοι για την ορθή εφαρμογή της ασφάλειας των πληροφοριών και έχει γίνει προσπάθεια για την καταγραφή και αναγνώριση των κινδύνων.

Το Σύστημα Διαχείρισης ασφάλεια των πληροφοριών, συνδέεται στενά με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζεται και με το σύστημα εναρμόνισης με τον Κανονισμό Ε.Ε. 679/2016. Αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής μας και πρέπει να ακολουθείται και να στηρίζεται από όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες μας και να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Είναι στόχος μας, η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών, ώστε να μπορεί το στελεχιακό μας δυναμικό να βελτιστοποιεί την καθημερινή του δραστηριότητα, με τέτοιο τρόπο που να συντελείται η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και η ασφάλεια της διαχείρισης των πληροφοριών.

Για την Διοίκηση

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ