Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

- η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό

- η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό

- η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 και διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό

- η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001 και διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό

- η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301 και διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό

- η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 και διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

- η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 και διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό