Υπογραφή Σύμβασης

2019-10-07

Υπογράφηκε από την εταιρία σύμβαση με τον Δήμο Κηφισιάς για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2018"